Kotimaassaan Portugalissa podengo on edelleen aktiivisessa metsästyskäytössä toimiva käyttökoira. Suomalaisessa harrastusympäristössä tämä näkyy erityisesti juoksuaktiviteetissä, ja harrastuksen yleistyessä rotukin on alkanut saamaan positiivista huomiota vinttikoirapiireissä. Juoksuharrastusmahdollisuuksista suosituin on maastojuoksu, jossa rodun yksilöllisiä metsästyspiirteitä pystytään arvioimaan vinttikoirille tarkoitetuissa kilpailutapahtumissa. Ratajuoksussa on nähty erityisesti keskikokoisia podengoja, ja vuonna 2014 voimaan tulleen ajuekisamahdollisuuden myötä podengojenkin luontaisinta metsästystapaa ajueena on päästy Suomessakin tutustumaan.

Krumme Furche Alegria Tampere 2013
Krumme Furche Alegria, Tampere 2013

Kokeiden tarkoitus

Vinttikoirakokeiden tarkoituksena on koirien metsästys- ja juoksuominaisuuksien selville saaminen, näiden ominaisuuksien korkeatasoisina pitäminen, sekä juoksutoiminnan ja harrastajien yhteistoiminnan kehittäminen.

Koelajit
Suomen Vinttikoiraliitto r.y:n jäsenyhdistysten, joiden tulee olla Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:n jäseniä, näiden sääntöjen mukaan järjestämät kokeet ovat virallisia.

Vinttikoirakokeiden koemuotoja ovat:
Ratajuoksukilpailut
Maastojuoksukilpailut
Ajuejuoksukilpailut (alk. 2014)
Erikoiskokeet

Portugalinpodengojen ratajuoksun pituus on 350m.
Maastojuoksussa portugalinpodengojen kertasuorituksen pituus on enintään 700m.

Kansainväliset kokeet järjestetään FCI:n hyväksymien erillisten sääntöjen mukaan.

Vinttikoirien maastokokeiden arvosteluohjeet (Suomen Vinttikoiraliiton sivuilta, .pdf).

Osallistumisoikeus ja sen rajoittaminen
Kokeisiin saavat osallistua koirarodut, joille SKL-FKK:n hallitus SVKL:n liittohallituksen esityksestä myöntänyt kilpailuoikeuden. Koiran on oltava merkitty FCI:n hyväksymään koirarekisteriin. Sen on oltava rokotettu SKL-FKK:n määräysten mukaisesti.

Koira voi osallistua kokeeseen sinä päivänä, kun se täyttää 18 kk, paitsi portugalinpodengo (pieni ja keskikokoinen), basenji, italianvinttikoira, cirneco dell’etna ja whippet, joiden ikäraja on 15 kk.
Koira voi osallistua kokeisiin sen vuoden loppuun, kun se täyttää kahdeksan vuotta.

Portugalinpodengot saavat SVKL:n alaisina rotuina osallistua kokeisiin.

Portugalinpodengojen kokeeseen osallistumisen alaikärajat:
pienet 15 kk
keskikokoiset 15 kk

Koska portugalinpodengoilla ei ole kansainvälistä juoksuoikeutta, juoksevat ne aina kansainvälisissä kisoissa kansalliseen luokkaan osallistuen. Tällöin kisan käytännön säännöt ovat kuitenkin kv-sääntöjen mukaiset. Portugalinpodengo ei voi kisata kansainvälisistä titteleistä, eikä se voi saada kansainvälisiä suoritussaavutuksia (cacil). Portugalinpodengo ei myöskään saa osallistua kansainvälisessä näyttelyssä käyttöluokkaan. Kansallisissa kisoissa sertifikaatit ja muut tittelit, ja näyttelyissä käyttöluokka, ovat kuitenkin podengoille mahdollisia.


Kokeisiin ei saa osallistua:

  • Sairas koira,
  • Kiimainen narttu, jollaista ei saa tuoda kilpailupaikalle,
  • Narttu 30 vrk ennen odotettua penikoimista ja 42 vrk penikoimisen jälkeen,
  • Koira, jonka ulkomuotoa on keinotekoisesti muutettu rodun luonteen vastaisesti,
  • Koira, jolta kokeen eläinlääkäri on evännyt osallistumisoikeuden,
  • Koira, jonka tuomarineuvosto koeohjeiden perusteella sulkee pois kilpailusta.

Koiralla tulee olla SVKL:n hyväksymä kilpailukirja ja voimassa oleva kilpailulisenssi, sekä mitattaviin rotuihin (whippet ja italianvinttikoira) kuuluvilla koirilla mittaustodistus. Koira tulee ilmoittaa kokeeseen kilpailukirjaan merkityn omistajan nimissä.
Koetoimikunnan ja ylituomarin on tarkastettava osallistumisoikeus

Kilpailulisenssiä ei podengolle tarvita rata- tai maastojuoksukokeissa.

Linkki: SVKL kilpailukirja-anomus (avautuu uuteen ikkunaan)

Kilpailukirjan anominen 1.1.2014 alkaen: Anomukset lähetetään maasto- ja ratakirjojen kirjoittajille maksukuitin kanssa. Ennen maksusuoritusta kilpailukirjaa ei tehdä anojalle. Kilpailukirja maksaa vuonna 2014 25e / per kirja, sisältäen sääntöpaketin. Lisätiedot SVKL:n sivuilta.

Ilmoittautuminen kokeeseen ja siitä poisjääminen

1. Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen kokeeseen on tapahduttava järjestäjän ilmoittamalla tavalla järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Ilmoittautumisesta on käytävä selville SVKL:n hallituksen määräämät tiedot. Jos ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, koetoimikunta voi kieltää koiralta osallistumisoikeuden. Osanottomaksua ei tällöin makseta takaisin. Osanottomaksua ei myöskään makseta takaisin, jos koira jää ilman pätevää syytä pois kokeesta.

2. Jälki-ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautuminen sallitaan koetoimikunnan harkinnan mukaan. Ilmoittautumismaksu voi olla korkeampi, kuitenkin enintään kaksi kertaa suurempi kuin kallein alkuperäinen ilmoittautumismaksu.

3. Poisjääminen

Päteväksi syyksi poisjäämiseen katsotaan koiran alkanut kiima, sekä koiran sairaus, loukkaantuminen tai kuolema. Sairauden tai loukkaantumisen vuoksi kokeesta pois jäävästä koirasta on kolmen vuorokauden kuluessa viimeisestä koepäivästä esitettävä eläinlääkärintodistus sairaudesta tai vammasta. Poisjäämisestä on aina ilmoitettava koetoimikunnalle ennen kokeen alkua. Jos eläinlääkäri hylkää koiran ennen kokeen alkua suoritetussa eläinlääkärintarkastuksessa, palautetaan osallistumismaksu.

Käyttäytyminen kilpailupaikalla
Kokeeseen osallistujan on noudatettava tuomareiden ja koetoimitsijoiden ohjeita ja määräyksiä ja esiinnyttävä moitteettomasti koko kokeen ajan. Jos tuomari, toimihenkilö tai kokeeseen osallistuja käyttäytyy sopimattomasti, esim. esiintyy kokeessa päihtyneenä, arvostelee palkintotuomaria, kurittaa omaa tai muiden koiraa tai toimii vilpillisesti, tulee kokeen ylituomarin antaa tästä varoitus tai sulkea ao. henkilö kokeesta. Asiasta on tehtävä merkintä ylituomarikertomukseen. Törkeimmät tapaukset on ylituomarin tai järjestävän yhdistyksen yhdessä ylituomarin lausunnon kanssa esitettävä SVKL:n hallitukselle toimenpiteitä varten. SVKL:n hallitus voi tällöin rangaista osallistujaa, toimihenkilöä tai tuomaria muistutuksella, määräaikaisella toimintakiellolla tai osallistumiskiellolla. Ylituomarin ollessa kysymyksessä on asia esitettävä SKL-FKK:n hallitukselle ratkaistavaksi. Ylituomari tai järjestävän yhdistyksen ehdottaessa kokeeseen osallistujalle kilpailukieltoa, on ao. henkilön katsottava olevan kilpailukiellon alaisena asian käsittelyn ajan. Jos SVKL:n jäsenyhdistyksen jäsen esiintyy häiritsevästi voi SVKL:n hallitus velvoittaa yhdistyksen ryhtymään toimenpiteisiin ao. henkilön suhteen.

Eläinsuojelu
Kokeen eläinlääkäri käyttää korkeinta päätösvaltaa eläinsuojelullisissa asioissa.
Eläinsuojelun periaatetta on aina kunnioitettava. Tästä syystä kilpailevan koiran omistaja on koska tahansa oikeutettu vetämään koiransa pois kilpailusta. Ylituomari ja eläinlääkäri voivat kieltää kilpailuttajaa viemästä koiraa kilpailemaan, jos koiran terveys on uhattuna. Jos koiran suoritus joudutaan keskeyttämään loukkaantumisen tai ilmeisen terveyteen kohdistuvan uhan takia, koiran siihen mennessä saavuttama tulos jää voimaan. Aina jos on aihetta epäillä koiran loukkaantuneen, on koe välittömästi keskeytettävä ja koira vietävä eläinlääkärin tarkastettavaksi. Eläinlääkäri päättää, voiko koira jatkaa koetta, tuomarineuvosto päättää suorituksen arvostelusta.

Lisätietoja kisaamisesta Suomen Vinttikoiraliiton sivuilta.