Suomen Portugalinpodengot ry:n säännöt (.pdf)

Hyväksytty PRHssa 2.9.2022. (Päivitetty yhdistyksen sivuille 4.1.2022.)

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Portugalinpodengot ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki, toimialueena koko maa.

2§ KIELI

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

3§ SUHTEET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN

Yhdistys on Pohjois-Hämeen Kennelpiiri ry:n, Suomen Yhdistys toimii Suomen Kennelliitto ry:n ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n yleisiä sääntöjä sekä yleisiä sääntöjä ja periaatteita noudattaen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten portugalinpodengojen kasvatusta ja jalostusta Suomessa sekä edistää rotujen tunnetuksi tulemista ja rotujen kehittämistä. Yhdistys toimii aatteellisena yhdistyksenä jäsentensä kesken näiden koiraharrastuksen edistämisessä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan
harjoittamalla valistusta, julkaisutoimintaa ja koulutusta, pitämällä yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin ja antamalla jalostus- ja muuta neuvontaa. Yhdistys antaa tarvittaessa lausuntoja ja asiantuntija-apua yhdistyksen toimialan puitteissa. Yhdistys voi järjestää näyttelyitä, kokeita ja muita vastaavan kaltaisia tapahtumia sekä talkoita, kursseja, leirejä, juhlia ja harrastajien tapaamisia. Yhdistys voi ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, jotka liittyvät harrastukseen. Yhdistys seuraa rotujen kehitystä kotimaassa ja ulkomailla sekä pitää yhteyttä ulkomaisiin järjestöihin. Vinttikoiraliitto ry:n ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja noudattaa niiden sääntöjä. Yhdistys voi kuulua lisäksi muihin yhdistyksiin, joiden katsotaan edistävän portugalinpodengojen etua.

4§ TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistys toimii Suomen Kennelliitto ry:n yleisiä sääntöjä ja periaatteita noudattaen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten portugalinpodengojen kasvatusta ja jalostusta Suomessa sekä edistää rotujen tunnetuksi tulemista ja rotujen kehittämistä. Yhdistys toimii aatteellisena yhdistyksenä jäsentensä kesken näiden koiraharrastuksen edistämisessä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan harjoittamalla valistusta, julkaisutoimintaa ja koulutusta, pitämällä yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin ja antamalla jalostus- ja muuta neuvontaa. Yhdistys antaa tarvittaessa lausuntoja ja asiantuntija-apua yhdistyksen toimialan puitteissa.

Yhdistys voi järjestää näyttelyitä, kokeita ja muita vastaavan kaltaisia tapahtumia sekä talkoita, kursseja, leirejä, juhlia ja harrastajien tapaamisia. Yhdistys voi ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, jotka liittyvät harrastukseen. Yhdistys seuraa rotujen kehitystä kotimaassa ja ulkomailla sekä pitää yhteyttä ulkomaisiin järjestöihin.

5§ VARAINHANKINTA

Yhdistys hankkii varoja toimintansa tukemiseksi perimällä jäseniltään jäsenmaksua. Yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimintansa rahoittamiseksi muodostaa rahastoja, harjoittaa kahvila- ja kioski- sekä julkaisutoimintaa.

6§ YHDISTYKSEN JÄSENYYS

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi sille jätetyn hakemuksen perusteella. Kunniajäsenet päättää hallitus. Yhdistyksen jäseniä ovat varsinainen jäsen, perhejäsen ja kunniajäsen.

VARSINAINEN JÄSEN

Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on kiinnostunut portugalinpodengorodusta ja yhdistyksen toiminnasta.

PERHEJÄSEN

Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka asuu vakituisesti samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa. Perhejäsenelle ei erikseen lähetetä yhdistyksen julkaisuja.

KUNNIAJÄSEN

Henkilö, joka on ansioitunut yhdistyksen toimintaa silmällä pitäen, voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi. Myönteiseen päätökseen vaaditaan hallituksen yksimielinen päätös.

7§ JÄSENMAKSU

Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun. Yhdistyksen vuosikokous päättää vuosittain jäsenmaksujen suuruudesta. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista. Jäsenmaksu on maksettava kuluvan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

8§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen jätettävä kirjallinen eroilmoitus hallituksen sihteerille tai puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksen nojalla, jos jäsen
1) On jättänyt jäsenmaksun suorittamatta
2) On muuten rikkonut yhdistyksen sääntöjä vastaan
3) On menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien tapojen vastaisesti, tuomittu eläinsuojelurikkomuksesta tai erotettu Suomen Kennelliitto ry:n tai Suomen Vinttikoiraliitto ry:n jäsenyydestä.

Jäsen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan katsoa kuukauden kuluttua maksun erääntymisestä itse eronneeksi. Jäsenellä, joka eroaa tai joka erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin eikä jäsenmaksua palauteta.

Mikäli jäsen on erotettu muusta syystä kuin siksi, että hän on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta, jäsenen erottamiseen tarvitaan hallituksen kolme neljäsosan (3/4) enemmistö. Erottamisäänestys tapahtuu aina äänestyssalaisuus säilyttäen ja hallituksen on viipymättä annettava erottamisesta kirjallisesti tieto erotetulle. Erotettu jäsen voi valittaa hallituksen erottamispäätöksestä ja saattaa sen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, yhdistyksen hallitukselle sitä tarkoittavan kirjelmän. Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu jäsenille sähköpostitse, postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen lehdessä. Kutsussa on mainittava, mikäli etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista. Kokouskutsussa on myös mainittava, mihin pykälän 12a momentissa 1 mainittu ennakkoilmoittautuminen on tehtävä.

11§ VUOSIKOKOUKSESSSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan äänestys- ja vaalijärjestys sääntöjen 12a§:n mukaisia kokouksia varten
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä valitaan hallituksen varajäsenet
11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ ÄÄNESTYSKÄYTÄNTÖ YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Äänioikeuttaan jäsen voi käyttää joko itse läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on oltava yhdistyksen äänioikeutettu jäsen ja hän voi kokouksessa käyttää oman äänensä lisäksi kahta (2) valtakirjoilla myönnettyä ääntä.

12a§
Kokouksiin voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla tai muulla teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen) kokouksen aikana, jos yhdistyksen hallitus niin päättää.
1. jäsenen on ilmoitettava hallitukselle vähintään viikko ennen kokousta nimi, mahdolliset valtakirjat sekä kokouskutsussa pyydetyt yhteystiedot,
2. hallituksen ja kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksen osallistujat tunnistetaan, ja
3. äänestettäessä etäyhteyden kautta teknisellä apuvälineellä, on hallituksen huolehdittava vaalisalaisuuden säilymisestä. Hallituksen on huolehdittava äänestyksen salaisuudesta, mikäli kokous päättää salaisen äänestyksen järjestämisestä. Kokoukselle, joka pidetään tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen (etäosallistuminen)
avulla, on kokousvahvistanut äänestys- ja vaalijärjestyksen.
Äänestys- ja vaalijärjestyksessä on määrättävä
1. toimihenkilöt äänestystä ja vaalia varten
2. äänestysaika ja äänestyspaikat
3. äänestyksen ja vaalien asiakirjat ja tekniset asiat
4. ehdotusten tekeminen
5. ehdokkaiden asettaminen
6. äänestyksen ja vaalien toimittaminen
7. äänten laskenta
8. tuloksen käsittely.

13§ YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä valintajärjestyksessä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan toimikausia ei ole rajattu. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan myös kahdeksi vuodeksi siten, että hallituksen varsinaisista jäsenistä 2 tai 3 on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenten toimikausia ei ole rajattu. Hallituksen varajäsenet valitaan vuosittain. Hallituksen kokouksiin osallistuvat varajäsenet ovat äänivaltaisia valitsemisjärjestyksessä varsinaisten jäsenten poissa ollessa. Hallituksen varajäsenten toimikausia ei ole rajattu.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia, joihin nimeää vetäjän ja joiden jäseniksi voidaan kutsua asiantuntijoita. Toimikuntien on noudatettava yhdistyksen kokousten ja hallitusten niille antamia ohjeita.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä. Hallitus varajäsenineen tulee kutsua kokoon vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, joko kirjallisesti, sähköpostin välityksellä tai suullisesti. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus kokoontuu myös, mikäli vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan tai milloin puheenjohtaja on estynyt, varapuheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen
tekemiä päätöksiä ja niiden antamia ohjeita noudattaen:
1) Johtaa yhdistyksen toimintaa sekä hoitaa sen taloutta ja
omaisuutta
2) Hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
Sivu: 5(5)
3) Edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä ottaa kantaa ja
vastata yhdistyksen puolesta
4) Päättää jäsenyyksistä ja yhdistyksen jäsenten erottamisessa siten
kuin 6§ ja 8§ on säädetty
5) Pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa
6) Kutsua jäsenet yhdistyksen kokouksiin
7) Valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksille sääntöjen mukaan
esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen
kokousten päätökset
8) Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle sopiviksi
harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tavoitteiden
toteuttamiseksi
9) Ohjeistaa ja valvoa toimikuntien työskentelyä

15§ NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan tai sihteerin kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. Hallitus voi myöntää nimenkirjoittamisoikeuden myös muille henkilöille erillisellä päätöksellä.

16§ TOIMINTA- JA TILIKAUSI SEKÄ TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava tarkastuslausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

17§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys purkautuu, tai lakkautetaan, mahdolliset varat lahjoitetaan yhdistyksen tavoitteita edistävään tarkoitukseen.

18§ YHDISTYSLAKI

Muutoin noudatetaan yhdistyslainsäädännön määräyksiä.

19§ SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.